I. Toepassingsgebied
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die vzw Magik Events via zijn webshop verwerkt. Het cookiebeleid is van toepassing op de webshop. Webshop: het online software platform van vzw Magik Events voor het verwerken van tickets. vzw Magik Events: vzw Magik Events, met ondernemingsnummer 0773.524.619, en maatschappelijke zetel te België, 8870 Izegem, Neerhofstraat 63.
De Webshop is ook vaak toegankelijk via de website van derden. We maken u erop attent dat dit privacy- en cookiebeleid enkel van toepassing is op de Webshop. VZW MAGIK EVENTS is niet verantwoordelijk voor websites die een link bevatten naar de Webshop of waarin de Webshop geïntegreerd is. Wenst u meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze derden, dan moet u dit nalezen op hun respectievelijke websites.
Alle informatie die op de Webshop wordt opgeslagen, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en is enkel toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel. vzw Magik Events en handhaaft passende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en gebruikmaking, alsook tegen onbedoeld verlies, vernietiging, schade, diefstal of bekendmaking. Indien u wenst, kunt u dit privacy- en cookiebeleid opslaan en uitprinten.
II. Privacy
Uw persoonsgegevens kunnen in de Webshop worden ingevoerd door uzelf of door iemand anders.
Informatie die uzelf verstrekt: Op het moment dat u zich registreert op de Webshop, en ook daarna bij gebruikmaking ervan, kunt u bepaalde informatie verstrekken zoals uw naam, paswoord, bedrijfsnaam, e-mail, adres, telefoonnummer, financiële informatie en andere relevante gegevens. vzw Magik Events gebruikt deze informatie uitsluitend voor de werking van de Webshop. Informatie verstrekt door iemand anders die voor u een ticket aankoopt: Gebruikers kunnen ook tickets kopen voor een vriend, een familielid of een collega. Vanaf het moment dat iemand uw persoonsgegevens in de Webshop invoert met het oog op de aankoop van een ticket, is dit privacybeleid op u van toepassing. Indien u vindt dat iemand misbruik heeft gemaakt van uw gegevens om tickets aan te kopen, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met de vzw Magik Events. Informatie verstrekt door een organisator van een evenement: Indien u een werknemer bent van een evenementenorganisator of voor een evenementenorganisator werkt, dan kan deze voor u een account aanmaken op de Webshop. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden aangevuld met bijkomende gegevens zoals IP- adres, statistieken, historiek of andere informatie met betrekking tot uw activiteiten op de Webshop. vzw Magik Events gebruikt deze informatie uitsluitend voor de werking van de Webshop. Het is mogelijk dat uw toestemming wordt gevraagd om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden. U kunt deze aanvraag aanvaarden of verwerpen. Indien u ervoor gekozen hebt om bepaalde diensten of kennisgevingen te ontvangen zoals een e- newsletter, dan kunt u uw abonnement op ieder moment stopzetten door de instructies te volgen die u in ieder bericht van ons terugvindt. Indien u uitschrijft voor een dienst of kennisgeving, verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk. In geen geval delen wij uw persoonlijke informatie met derden voor marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden wel gedeeld met onze principaal en met derden die deze informatie nodig hebben voor de organisatie van het evenement waarvoor u tickets hebt gekocht. Voor zover het in individuele gevallen absoluut noodzakelijk is, mag vzw Magik Events met het oog op het voorkomen en bestrijden van onwettige handelingen, uw persoons- en gebruiksgegeven verzamelen, gebruiken en verwerken. vzw Magik Events mag uw persoons- en gebruiksgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, zelfs na het stopzetten van uw account, indien u of de persoon die voor u tickets heeft gekocht, misbruik heeft gemaakt van de Webshop of er onwettige handelingen op heeft uitgevoerd. vzw Magik Events verwerkt uw gegevens overeenkomstig dit privacybeleid en de wettelijke en reglementaire bepalingen hieromtrent.
III. Inzage, verbetering, verwijdering en verzet
vzw Magik Events bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u hiertoe goede redenen hebt, kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen. Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u hiertegen verzet aantekenen. vzw Magik Events zal uw verzoek bestuderen en, voor zover mogelijk, hieraan voldoen. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, richt u hiertoe een brief of mail met een kopie van uw identiteitskaart aan de vzw Magik Events.
IV. Veiligheid
vzw Magik Events treft de passende technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, maakt vzw Magik Events ook gebruik van professionele firewalls en beveiligingswachtwoorden. Toch moet u er zelf op toezien dat de computer die u gebruikt afdoende beschermd is tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden en virussen.
Het verzenden van bepaalde gegevens aan vzw Magik Events zoals e-mails, sms’en, persoonlijke gegevens en ‘likes’, gebeurt steeds op eigen risico. vzw Magik Events stelt alles in het werk om te verzekeren dat de overdracht van deze gegevens op een veilige manier gebeurt, maar kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg zou zijn van het verlies van bepaalde gegevens en/of het onderscheppen van deze gegevens door een derde. De software die nodig is om dit te voorkomen, moet op uw computer geïnstalleerd zijn. Bovendien moet u steeds omzichtig omspringen met het gebruiken en doorspelen van uw persoonsgegevens.
V. Verwijdering
Uw data worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het geval dat uw persoonsgegevens werden verstrekt binnen het kader van een overeenkomst tussen de evenementenorganisator en vzw Magik Events, worden uw gegevens niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Indien u een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt, wordt de verwerking van uw gegevens zo snel mogelijk stopgezet. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gestoeld is op een wettelijke verplichting of gebeurt in het rechtmatige belang van vzw Magik Events, dan worden uw gegevens bewaard zolang als noodzakelijk is om dit doeleinde te verwezenlijken.
VI. Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
vzw Magik Events verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Alle gegevens die vzw Magik Events verzamelt, worden uitsluitend opgeslagen in veilige hosting faciliteiten. Alle hostingactiviteiten worden uitgevoerd volgens de meest strikte veiligheidsvoorschriften.
VII. Aanpassingen
vzw Magik Events mag zijn beleid met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens herzien. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid te wijzigingen en zullen u hierover informeren via een mededeling op de Webshop. Wij raden u echter aan om dit beleid op regelmatige tijdstippen na te lezen op eventuele wijzigingen.
VIII. Andere websites en apps
De Webshop kan links bevatten naar andere websites en apps. vzw Magik Events kan niet garanderen dat deze websites en apps een privacybeleid voeren dat voldoet aan de geldende wetten en regels. Wij raden u aan om dit zelf te controleren door de privacyverklaringen van deze websites en apps na te lezen.
IX. Cookies
vzw Magik Events maakt gebruik van cookies om de Webshop gebruiksvriendelijker te maken, en doet dit aan de hand van dit cookiebeleid. Het werd opgesteld om u correcte en duidelijke informatie te verschaffen over ons cookiegebruik en om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik ervan.
Door de Webshop te bezoeken en te gebruiken, geeft u toestemming om cookies te gebruiken overeenkomstig dit beleid. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid te wijzigingen en zullen u hierover informeren via een mededeling op de Webshop. Wij raden u echter aan om dit beleid op regelmatige tijdstippen na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien u het niet eens bent met een van deze wijzigingen, dient u het gebruik van de Webshop stop te zetten. Indien u gebruik blijft maken van de Webshop, gaat u automatisch akkoord met de aangebrachte wijzigingen.
X. Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om informatie te bewaren op de server zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen aan de Webshop, en laten ons ook toe om analyses uit te voeren met betrekking tot de prestaties van de Webshop.
Een cookies bestaat uit een (uniek) getal of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.
XI. Verzet
Indien u niet wenst dat de Webshop cookies plaatst, kunt u uw browser zo instellen dat hij een melding maakt wanneer een cookie wordt geplaatst of hij de verzameling van cookies onmogelijk maakt. Maar hierdoor kan het gebeuren dat u niet langer alle mogelijkheden van de Webshop kunt gebruiken of dat de Webshop niet meer optimaal werkt.
XII. Overzicht van cookies
De Webshop maakt enkel gebruik van functionele cookies die technisch nodig zijn om het softwareprogramma naar behoren te doen werken, zoals maar niet uitsluitend taalvoorkeuren. vzw Magik Events gebruikt geen cookies van derden en gebruikt ze ook niet voor marketingdoeleinden.
XIII. Vragen over dit beleid
Hebt u nog verdere vragen over de gegevens die vzw Magik Events verzamelt en hoe wij hiervan gebruik maken, neem dan gerust contact op met vzw Magik Events via info@magikevents.be. Hebt u klachten over de manier waarop vzw Magik Events omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.