1. De algemene voorwaarden van vzw Magik Events (KBO 0773.524.619 – Neerhofstraat 63 – 8870 Izegem) zijn van toepassing bij de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Magikevents.be, hierna de klant genoemd.
  1.1 De klant gaat tevens uitdrukkelijk akkoord met huishoudreglement van de zaal of locatie waar het evenement of de organisatie plaatsvindt.
 2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Magikevents.be.
 3. Magikevents.be handelt in de hoedanigheid van dienstverlener voor de organisatie van evenementen en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de zaalopstelling en de mogelijke wijzigingen van de datum, de plaats, de prijs, noch voor de volledige annulering van het evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden.
  De toegangskaart voor een voorstelling of ander event kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering van het concert. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke klant, mits teruggave van de toegangskaart.
 4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Magikevents.be indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.
 5. Naar gelang het evenement worden er bepaalde verzendingsmogelijkheden aangeboden.
  In principe worden alle tickets via het opgegeven mailadres verstuurd. In uitzonderlijke gevallen kan dit via de post, na aanvraag op het mailadres info@magikevents.be mits het betalen van de postkosten.
  De Klant dient contact op te nemen met Magikevents.be vóór de dag van het evenement, opdat de oorspronkelijke tickets kunnen worden geannuleerd (niet bruikbaar door een derde partij). De duplicaten worden dan opgestuurd of zijn op de dag van het evenement verkrijgbaar aan de kassa op vertoon van de identiteitskaart en betalingsbewijs.
  Indien de Klant zijn tickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het evenement voorafgaan, dient hij te mailen naar het het mailadres info@magikevents.be zodat Magikevents.be de klant ook zelf kan terug contacteren.
  De tickets die niet worden opgehaald op de dag van het evenement, worden als verkocht beschouwd en kunnen niet meer worden terugbetaald noch omgeruild. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.
 6. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen ofwel via Bancontact, Belfius online banking of KBC-online banking,
  Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde hoofdsom en die minimum 50,00 € bedraagt, verschuldigd zijn.
 7. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina’s, foto’s en afbeeldingen blijven in privaat bezit van Magikevents.be, van haar leveranciers of van andere derden met wie Magikevents.be afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magikevents.be. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Magikevents.be en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.
 8. Magikevents.be investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Magikevents.be kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Magikevents.be die door de gebruiker kan worden aangetoond. Magikevents.be is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. Magikevents.be is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.
 9. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Magikevents.be behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van de bestelling en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Magikevents.be te garanderen en/of de goede uitvoering van de bestelling aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Magikevents.be voor marketingdoeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@magikevents.be, ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van magikevents.be, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.
 10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de relatie tussen Magikevents.be en de Klant. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. Magikevents.be heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de site Magikevents.be te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website.
 11. Annulering van het evenement:
  Indien Magikevents.be de voorstelling annuleert, worden de tickets door ofwel magikevents.be ofwel het ticketbureau (naargelang waar de Klant de tickets heeft gekocht). Indien de voorstelling geannuleerd wordt door overmacht (bv. door een epidemie,…) worden uw aangekochte tickets niet terugbetaald zie Art. 1148 B.W.
 12. De relatie tussen de Klant en Magikevents.be is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.